Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním předaných osobních údajů uvedených v předaných materiálech, které tímto poskytuji společnosti VIDARO Moravia s.r.o., IČ: 074 83 856, se sídlem Měnínská 184, 664 56 Blučina, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 108225 (dále jen „správce“) za účelem získání zaměstnaní. Osobní údaje přímo získané mohou být rozšířeny o údaje z veřejných rejstříků a portálů, pokud to bude situace vyžadovat. Tyto údaje budou správcem zpracovávány po dobu 5 let.

S uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu s ověřitelným elektronickým podpisem nebo dopisem s ověřeným podpisem na adresu správce.

Beru na vědomí, že údaje bude správce zpracovávat formou zabezpečené databáze v rozsahu s jakým souhlasím.

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou relevantní, správné, právně nezávadné a pravdivé a souhlasím, aby správce do obsahu mého profilu zasáhnul nebo jej zablokoval, bude-li mít za to, že mnou uvedené údaje nejsou pravdivé nebo relevantní. Beru na vědomí, že výlučně odpovídám za právní nezávadnost a věcnou správnost obsahu mnou vytvořeného vlastního profilu.

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 1. Správce osobních údajů

Společnost VIDARO Moravia s.r.o., IČ: 074 83 856, se sídlem Měnínská 184, 664 56 Blučina, zapsané v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 108225, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s  uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

III.                Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.)
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)
 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)
 1. Použití osobních údajů

Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodů jiných právních nároků.

 1. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

VII.              Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovány: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů; v písemné podobě.

VIII. Zabezpečení osobních údajů

Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.

 1. Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost VIDARO Moravia  s. r. o. si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“.

 1. Kontakt

Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty:

E-mail: info@vidaromoravia.cz

Telefon: +420 774 434 144

Poučení Subjektu údajů

Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

 • osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
 • důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné,
 • při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování / může dojít k automatizovanému rozhodnutí o zamítnutí žádosti o zaměstnání, bude-li Subjekt údajů u Správce evidován jako neúspěšný uchazeč,
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení,
 • Subjekt údajů má právo:

 na informace o zpracování Vašich osobních údajů – Máte právo vědět a dostat informace o tom, kdo je správcem, jeho zástupcem, máte právo znát případně i pověřence pro ochranu osobních údajů, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, oprávněné správce, máte právo znát svá práva, že se můžete obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, máte právo znát zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

 • na přístup k osobním údajům– to zahrnuje vědomí a potvrzení, že (zda) osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o Vašich právech, o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte také právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

 

 • na opravu svých osobních údajů – Pokud zjistíte, že zpracováváme Vaše osobní údaje, které nejsou buď aktuální, přesné, nebo jsou jinak chybné, obraťte se na nás s žádostí o opravu a my tuto opravu provedeme.

 

 • na výmaz svých osobních údajů – V některých případech jsme povinni Vaše osobní údaje na Váš pokyn vymazat. Každou takovou žádost řádně vyhodnotíme a pokud dospějeme k závěru, že další zpracování je nutné pro některý z účelů stanovený nařízením, v souladu s nařízením Vás o tom budeme informovat současně s poučením, že můžete podat stížnost proti takovému našemu postupu k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

 • omezit zpracování Vaši osobních údajů – Jestliže zpracováváme s Vaším souhlasem osobní údaje nad rámec plnění smlouvy nebo zákonných důvodů zpracování, máte právo požadovat, abychom toto zpracování omezili jen na nejnutnější zákonné důvody, nebo máte právo některé osobní údaje blokovat.

 

 • na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování – V případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování vašich osobních údajů máte právo na oznámení z naší strany, že k těmto činnostem došlo.

 

 • na přenositelnost Vašich údajů – Jestliže chcete, abychom poskytli Vaše osobní údaje jinému správci, jiné společnosti, předáme Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu Vámi určenému subjektu.

 

 • vznést námitku – Jestliže nabudete dojmu nebo přímo zjistíte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, obraťte se na nás a požádejte nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování.

 

 • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů – Souhlas udělený pro obchodní a marketingové účely můžete kdykoliv odvolat výslovným a určitým projev vůle buď telefonicky nebo emailem na adrese naší společnosti.

Pokud jste povolili cookies ve webovém prohlížeči, můžete omezit nebo zakázat jejich užití přímo ve vašem webovém prohlížeči.

 

 • podat podnět či stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů – V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů se se můžete obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. č.: 234 665 111, webové stránky uoou.cz/.

Právní úprava ochrany osobních údajů:

Pro vyčerpávající poskytnutí informací uvádíme níže právní předpisy, v nichž je problematika zpracování osobních údajů upravena.

 • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • nařízení 216/679/EU, o ochraně osobních údajů (GDPR)